Will the Suez Canal blockade impact oil and gas prices in Poland? (ANALYSIS)

The Suez Canal has been clogged since the 23rd of March. Will the blockade cause issues with the delivery of energy resources, and thus undermine Polish home budgets? Only if it lasts for a long time, which seems unlikely – writes Wojciech Jakóbik, editor in chief at BiznesAlert.pl.

Suez Canal blocked

The Suez Canal is an artificial waterway opened in Egypt in 1869 that connects the Mediterranean and the Red Sea, shortening the time of travel from the Persian Gulf to Europe by about nine thousand kilometers, which is up to ten days at sea. The reasons behind the recent incident are unknown. However, we do know that on the 23rd of March a cargo ship Ever Given run aground on the canal’s bank blocking the passage. According to the canal authority, this happened either due to a sand storm or human error. It locked over 300 ships in an almost 100-km long queue, causing delays in delivering many goods, including oil. However, it’s been since announced Ever Given would be freed at the beginning of the last week of March 2021. On the 28th of March, new tugs were arriving to help free the ship, dig it out of the sand and lower its tonnage.

Oil barrels and gas from the Middle East that were travelling to the Old Continent still constitute an important share of deliveries to Europe. In 2020 the European Union imported 6.3 percent of natural gas from Qatar. To compare, it imported 44.7 percent of gas from Russia. Last year the EU imported 8.5 percent of oil from Iraq and 7.1 percent from Saudi Arabia. To compare, it got 28 percent of oil from Russia. Therefore, it is worth to first investigate whether the blocked Suez Canal impacted the prices of energy sources such as oil and gas.

In the first week, the accident did not impact the oil price, which… went down due to the grim economic data, which indicated the economic slowdown would continue due to the coronavirus pandemic, and despite the ongoing vaccination efforts across the world. The International Energy Agency announced the demand for oil would go back to the level from before the pandemic as late as in 2023. On the day of this announcement Brent lost over 8 percent and the US blend WTI – about 10 percent. It was the biggest slump since the second wave of the coronavirus that had occurred around October of 2020. It’s also a signal that the third wave continues to impact the market in line with the forecast of BiznesAlert.pl, a development which shatters the optimism of investors. The wave is responsible for the sliding of Brent since 18 March, and its impact was exacerbated by new lockdowns imposed during the Easter holidays in the West. Brent that up until the first week of March had been priced at over USD 70 per barrel dipped to USD 62 in the third week of that month. Another drop, to about USD 60, was caused by the news about new lockdowns in EU states introduced due to the increasing numbers of COVID cases.

Impact of the blockade on the oil and gas market

On the news of the blockade, the Brent price rose to nearly USD 64 on the 25th of March, but it dipped on the same day to almost USD 61. This is how the uncertainty about this incident shared by investors was reflected in the price. If the issue had been quickly dealt with, its impact on the oil market would have disappeared quickly, and the oil price would have gone back to normal. However, when it turned out it would be impossible to refloat the ship quickly, the Brent started to go up again on the 26th of March. Investors started to worry that the Ever Given incident would have a long-term impact on oil prices, which they reflected in the barrel price that went up on the 29 March to over USD 64, only to experience a slight dip after the recent news on unclogging the canal. The fate of the barrel will depend on how quickly the passage via the Suez Canal will be made possible. However, there are other factors at play as well, which contribute to the price dropping, such as the coronavirus pandemic’s impact on economic activity. It is worth stressing that the OPEC+ states have the necessary tools to halt the dropping prices, for instance, they may decide to limit oil output again as of April 2021.

The spot price of liquefied gas on the London exchange hovered around GBP 46 after it had plummeted from over GBP 75 for one thermal unit, which was caused by the cold spell in February 2021. The blockade of the Suez Canal forced some LNG tankers to retreat, but the market reacted moderately and priced the gas at GBP 48. It has been suggested that Europe’s dependence on gas from Qatar will cause the prolonging blockade to halt even a million tons of LNG in the Red Sea. However, it is worth reminding, that European customers still have significant gas supply from the US and South Africa at their disposal. They also have long-term contracts with Qatar, according to which the Qatari are responsible for the cargo, removing any delays and paying penalties for not supplying the gas. This is why the diplomatic crisis between Qatar and a coalition led by the Saudi Arabia in 2017 and the resulting blockade of Qatar’s shipping routes did not cause issues on the LNG market.

Poland doesn’t have to be concerned

To sum up, the blockade of the Suez Canal has a limited impact on the price of energy resources – LNG and oil. If it is removed quickly, it should not affect the finances of the Polish people, just like it was in the case of other past crises in the Middle East. It is also worth reminding that the importance of the canal for oil trade is dropping systematically, even though in the 1950s about 1.2 million barrels a day were transported across the channel. Today only a few percent of Europe’s oil imports goes through that passage. In 2019 it was 333.618 million barrels from Iraq and 287.829 million from Saudi Arabia. The array of choice is growing with the traditional supplier – the Russian Federation – leading the way and the emergence of the new tycoon – United States. Poland receives deliveries of the Saudi Light blend via the canal from Saudi Aramco and LNG from Qatar on the basis of a long-term contract between PGNiG and Qatargas. So far there haven’t been any issues with those deliveries. The oil and LNG trade is becoming more global, which means the contracted suppliers can offer an alternative, and if not, clients can find one. So the supply of hydrocarbons to Poland is not at risk because of the blockade of the Suez Canal. This means, Poles will probably not notice whether the Suez events had any impact on the prices at gas stations.

Either way the issue may cease to have any impact on the prices very soon. Inchcape Shipping Services, which is working on freeing the Ever Given has announced it managed to refloat the ship. Soon it will report on the progress on dealing with the traffic jam that formed at the passage. The oil prices started to drop. On the morning of the 29th of March the barrel cost around USD 63.48 after dropping from USD 65 a day earlier.

Czy blokada Kanału Sueskiego uderzy w ceny gazu i ropy w Polsce?

Czy blokada Kanału Sueskiego uderzy w ceny gazu i ropy w Polsce?

Kanał Sueski pozostaje zablokowany od wtorku, 23 marca. Czy ta blokada uderzy w portfele Polaków ze względu na problemy z dostawami surowców energetycznych? Tylko jeżeli trwałaby odpowiednio długo, ale może się niebawem skończyć – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Blokada Kanału Sueskiego

Nie jest jasne jak doszło do zablokowania Kanału Sueskiego, sztucznego pasażu morskiego w Egipcie od 1869 roku łączącego Morze Śródziemne z Czerwonym i skracającego czas podróży z Zatoki Perskiej do Europy o około dziewięć tysięcy kilometrów, czyli do dziesięciu dni żeglugi. Wiadomo, że 23 marca statek Ever Given zablokował kanał stając okoniem, według władz tej przeprawy, z powodu burzy piaskowej albo błędów ludzkich. Ustawiło się za nim ponad trzysta statków w prawie dwustukilometrowej kolejce do kanału, powodując opóźnienia dostaw wielu produktów, w tym ropy naftowej. Ever Given ma według zapowiedzi zostać uwolniony na początku ostatniego tygodnia marca 2021 roku. Zgodnie ze stanem z wieczora 28 marca kolejne holowniki dołączały do prac wokół zablokowanej jednostki po to, aby oczyścić go z piasku i obniżyć jego tonaż.

Baryłki i gaz z Bliskiego Wschodu docierające na Stary Kontynent wciąż stanowią istotną część dostaw do Europy. Unia Europejska sprowadzała stamtąd w 2020 roku 6,3 procent gazu ziemnego docierającego z Kataru. Dla porównania sprowadziła 44,7 procent gazu z Rosji. Unia sprowadzała w zeszłym roku z Bliskiego Wschodu 8,5 procent ropy z Iraku i 7,1 procent z Arabii Saudyjskiej. Dla porównania zaimportowała 28 procent ropy z Rosji. Warto zatem na początek spojrzeć, czy blokada Kanału Sueskiego przełożyła się na ceny surowców energetycznych, a więc ropy i gazu skroplonego.

Blokada z udziałem Ever Given nie przełożyła się w jej pierwszym tygodniu na cenę ropy, która…taniała ze względu na złe dane gospodarcze wskazujące na przedłużające się spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa pomimo postępów szczepienia na całym świecie. Międzynarodowa Agencja Energii poinformowała, że zapotrzebowanie na ropę wróci do poziomu sprzed pandemii dopiero w 2023 roku. W dniu tej informacji Brent stracił ponad 8 procent wartości, a amerykańska mieszanka WTI – około 10 procent. Był to największy spadek od drugiej fali koronawirusa notowanej około października 2020 roku. To sygnał, że trzecia fala koronawirusa utrzymuje wpływ na rynek zgodnie z prognozą BiznesAlert.pl i gasi optymizm inwestorów. To ona obniżała cenę Brent jeszcze od 18 marca, a efekt potęgowały informację o kolejnych lockdownach ustanowionych na Święta Zmartwychwstania Pańskiego w świecie zachodnim. Brent przebijający 70 dolarów za baryłkę na początku marca potaniał do 62 dolarów w trzecim tygodniu tego miesiąca. Kolejny spadek do okolic 60 dolarów został wywołany informacjami o lockdownach w krajach Unii Europejskiej wprowadzanych w związku z wzrostem liczby chorych przez trzecią falę koronawirusa.

Oddziaływanie blokady na rynek ropy i gazu

Rynek zareagował na wieści o blokadzie Kanału Sueskiego podwyżką ceny Brent do prawie 64 dolarów 25 marca, ale skorygował ją tego samego dnia do prawie 61 dolarów. W ten sposób zyskała odzwierciedlenie niepewność inwestorów wobec znaczenia tego incydentu. Jeżeli miałby trwać krótko, jego oddziaływanie na rynek ropy zostałoby szybko usunięte, a tym samym cena ropy wróciłaby do niższego poziomu. To prawdopodobnie dlatego Brent zaczął znów drożeć 26 marca, kiedy okazało się, że blokady nie uda się usunąć szybko. Inwestorzy zaczęli obawiać się bardziej długoterminowego oddziaływania utknięcia Ever Given w pasażu egipskim i pokazali to ryzyko w cenie baryłki, która skoczyła 29 marca do ponad 64 dolarów, notując lekki spadek po ostatnich wieściach o rychłym udrożnieniu Suezu. Dalsze zachowanie baryłki będzie zależało od tego, czy Kanał Sueski zostanie faktycznie udrożoniony oraz jak szybko to się stanie. Czynniki niezależne od tego incydentu prą ku obniżce wartości baryłki przez wpływ pandemii koronawirusa na działalność gospodarczą. Warto podkreślić, że kraje OPEC+ mają w razie potrzeby narzędzia niezbędne do wysłania sygnału ograniczającego spadek cen ropy naftowej, na przykład poprzez decyzję o ponownym zacieśnieniu ograniczeń wydobycia od kwietnia 2021 roku.

Cena spotowa gazu skroplonego na giełdzie londyńskiej oscylowała wokół 46 funtów po spadku ze szczytu ponad 75 funtów za jednostkę termiczną wywołanego atakiem zimy z lutego 2021 roku. Blokada Kanału Sueskiego spowodowała cofnięcie kilku dostaw LNG mających dotrzeć na rynek z użyciem tego pasażu, ale reakcja giełdy była umiarkowana, posyłając cenę w okolice 48 dolarów. Pojawiły się sugestię, że zależność Europy od gazu katarskiego spowoduje, że przedłużająca się blokada zatrzyma nawet milion ton LNG na Morzu Czerwonym, ale warto przypomnieć, że odbiorcy w Europie mają jeszcze do dyspozycji istotną podaż gazu z USA i Afryki Południowej, a także zobowiązania Katarczyków w kontraktach długoterminowych zrzucające na nich odpowiedzialność za ładunek, usuwanie zaległości i opłacanie kar za ewentualne niedostarczenie go. To z tego powodu kryzys dyplomatyczny między Katarem a koalicją pod wodzą Arabii Saudyjskiej w 2017 roku oraz towarzysząca mu blokada katarskich szlaków morskich nie skończyła się problemami na rynku LNG.

Polska nie musi się obawiać

Podsumowując, blokada Kanału Sueskiego ma ograniczony wpływ na cenę surowców energetycznych: ropy i LNG. Jeżeli zostanie szybko usunięta, nie powinna odbić się na portfelach Polaków, podobnie jak poprzednie kryzysy na Bliskim Wschodzie. Warto także przypomnieć, że znaczenie Suezu dla handlu ropą, którym docierało do Europy Zachodniej jeszcze około 1,2 mln baryłek dziennie w połowie XX wieku, systematycznie spada. Dociera nim tylko kilka procent ropy sprowadzanej do Europy. W 2019 roku było to 333,618 mln baryłek z Iraku i 287,829 mln z Arabii Saudyjskiej. Do wyboru jest coraz więcej innych dostawców na czele z tradycyjnym w postaci Federacji Rosyjskiej i nowym potentatem – Stanami Zjednoczonymi. Polska korzysta z dostaw docierających przez Kanał Sueski, sprowadzając mieszankę Saudi Light od saudyjskiego Saudi Aramco oraz LNG z Kataru na mocy umowy długoterminowej PGNiG-Qatargas. Na razie nie ma problemów z tymi dostawami. Coraz bardziej globalny charakter handlu ropą i gazem skroplonym powoduje, że dostawcy zobowiązani do realizacji kontraktów są w stanie zaproponować alternatywę, a jeśli nie, to klienci sami mogą po nią sięgnąć. Nie ma zatem mowy o ograniczeniu bezpieczeństwa dostaw węglowodorów do Polski przez blokadę pasażu w Suezie. To znaczy, że Polacy prawdopodobnie nie odczują incydentu w Suezie w portfelach jadąc na stację paliw.

Oddziaływanie blokady Suezu może się skończyć niebawem. Inchcape Shipping Services prowadząca prace na rzecz uwolnienia statku Ever Given poinformowała, że został zepchnięty z mielizny. Ma informować o dalszych postępach mających doprowadzić do ponownego udrożnienia tego szlaku. Ropa naftowa zareagowała spadkiem ceny. Brent utrzymywał się 29 marca rano w okolicach 63,48 dolarów za baryłkę po spadku z prawie 65 dolarów notowanych dzień wcześniej.

If Germans block nuclear power, Poland may set up an inquiry committee into Nord Stream 2

If Germans really decide to block nuclear power in Poland, Warsaw may set up an inquiry committee at the European Parliament, which will delay deliveries via Nord Stream 2, provided the pipe isn’t stopped by US sanctions – writes Wojciech Jakóbik, editor-in-chief at BiznesAlert.pl.

Denuclearization

Germans have launched an initiative to denuclearize Europe. They want nuclear energy to be phased out not just in their country, where it will cease to exist in 2022, but in the entire European Union. They are targeting the financial model, because they are against financing nuclear projects from EU subsidies and national support mechanisms. This may be their way to undermine Poland’s plan to bankroll half of the cost of its nuclear power with domestic subsidies, which may be a form of public aid subject to supervision of the European Commission, on which Germany may want to exert pressure. Another way to derail Poland’s plans are environmental permits, once the locations of the NPPs in Poland are chosen.

One of the arguments raised in the debate on this topic is that Germany may rely on the solidarity principle, which was elevated by the Court of Justice of the European Union to the rank of a regulation during the dispute over OPAL, a Nord Stream line in Germany. Gazprom wanted to pump more gas via that pipe, and the European Commission agreed. However, that decision was questioned in court by Poland, and subsequently undermined by the Justice Court on the basis of the solidarity principle, which says that no decision of the EC can hurt the interests of individual member states. This is why some believe that Germany could use the solidarity principle to question the Polish Nuclear Power Program, as Berlin believes that nuclear power goes against its interests. It is worth stressing that the consultations on Poland’s Nuclear Program have already ended and that Germany participated in them. This means the attempt to torpedo Poland’s plans could be made at the next stages of the endeavor, provided that Poles are successful at pursuing the project.

Relief from across the pond

However, in Poland’s opinion Germany’s anti-nuclear proposition will be against the EU law. “From the formal point of view, the implementation of German postulates would violate European law on several levels. We have repeatedly argued, and we are not alone in this, that discrimination against nuclear energy in the EU is incompatible with the principle of technological neutrality and energy sovereignty of the Member States. Neither the EU institutions nor any Member State can demand that the chosen decarbonisation path be abandoned, as long as it guarantees the fulfillment of climate obligations,” the Ministry of Climate and Environment explained in a statement for BiznesAlert.pl. According to the ministry “the exclusion of any low-emission energy source violates the freedom to shape the energy mix guaranteed in Art. 194 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which, without the availability of funds available for other sources, becomes only a formal freedom.”

The ministry also warned that “Germany’s goal is for nuclear energy to be also excluded from the so-called green taxonomy of the EU, which would mean limiting and ultimately excluding financing of nuclear projects by private financial institutions”. However, Poles do have a cure for this problem. They want to include Germany’s demands when choosing the partner, i.e. they will acquire funding outside of the European Union. In this context it is worth taking a closer look at the financing model of the Cernavoda Nuclear Power Plant in Romania. It was co-financed by the US Exim Bank, with which Poland’s Bank Gospodarstwa Krajowego and the Climate and Environment Ministry are cooperating to develop a financing model for Poland’s nuclear energy. It’s one of the reasons why it looks like Americans are still favored by Poles. After all, the US is able to ensure financing irregardless of the intrigues surrounding nuclear power in Europe.

Therefore, the European law may be a double-edged sword when it comes to nuclear power in Poland, but still in Warsaw’s view it cannot block the atom. When it comes to Nord Stream 2 there are fewer doubts. If the gas pipeline is completed despite the US sanctions, which the White House has announced would be extended, it will still need to face new obstacles, including EU regulations. Nord Stream 2 will have to be subject to the EU gas directive that entails unbundling, which protects the market from the abuse from monopolists such as Gazprom. Until this requirement is met, the pipe will not be allowed to pump gas. The Argus agency has already suggested that deliveries via Nord Stream 2 will not be able to start before 2022. If the delay is longer, it may turn out that the contentious gas pipeline will start operation later than the Polish-Danish-Norway Baltic Pipe, which is to decrease Poland’s dependence on Russian gas.

An inquiry committee into Nord Stream 2

At the same time a new legal tool that may undermine Nord Stream 2 is emerging on the horizon. Members of Europe’s Energy union cooperate to implement the organization’s goals, which include energy security and diversification of energy sources and supply from third countries, to decrease the dependence on energy imports. The Treaty on the Functioning of the European Union which Poland’s Climate and Environment Ministry mentioned, allows the European Parliament to start an inquiry committee into the incorrect application of the EU law. If Germany tries to block nuclear power, Poland may in theory open such a committee at the European Parliament, which has been traditionally sceptical about Nord Stream 2. This could delay gas transmission via the pipeline, of course, provided US sanctions don’t stop it beforehand. The OPAL precedent also allows to question the Nord Stream 2 project and OPAL’s twin pipeline EUGAL, on the basis of the EU law and the case law of the Court of Justice of the European Union.

Eksperci Komisji uznali, że atom pomaga chronić klimat i jest bezpieczny | USA chcą poszerzyć sankcje wobec Nord Stream 2, ale jego los zależy od budowniczych

Eksperci Komisji uznali, że atom pomaga chronić klimat i jest bezpieczny | USA chcą poszerzyć sankcje wobec Nord Stream 2, ale jego los zależy od budowniczych

:Raport Połączonej Komisji do spraw Badań (JRC) przy Komisji Europejskiej zrzeszającej ekspertów, którzy mają opracować ocenę tego, które technologie nadają się do realizacji celu neutralności klimatycznej w Europie sugeruje, że atom jest jednym z nich. Komisja weźmie pod uwagę ich opinię.

:Sekretarz stanu USA Antony Blinken potwierdził, że USA będą poszerzać sankcje wobec spornego gazociągu Nord Stream 2, ale jego los zależy od budowniczych. – To ostatecznie zależy od tych, którzy budują gazociąg i kończą pracę – powiedział w CNN.

Eksperci Komisji uznali, że atom pomaga chronić klimat i jest bezpieczny

Raport Połączonej Komisji do spraw Badań (JRC) przy Komisji Europejskiej zrzeszającej ekspertów, którzy mają opracować ocenę tego, które technologie nadają się do realizacji celu neutralności klimatycznej w Europie sugeruje, że atom jest jednym z nich. Komisja weźmie pod uwagę ich opinię.

Dyskusja o roli energetyki jądrowej w Europie nabiera tempa wraz postulatem denuklearyzacji sformułowanym przez Niemcy oraz obroną tej technologii przez Polskę, Francję i inne kraje apelujące razem o zachowanie tego źródła jako narzędzia polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Kolejny akord w tym sporze pojawił się dzięki wyciekowi raportu JRC zawierającego opinię na temat roli atomu w tak zwanej taksonomii, czyli wytycznych na temat tego, które technologie są uważane za zrównoważone, a co za tym idzie, wspierające ochronę klimatu poprzez dążenie do neutralnej emisji gazów cieplarnianych w ramach unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Ekspercka Grupa Techniczna ds. zrównoważonego finansowania (TEG) nie dała rozstrzygającej opinii o roili atomu, ale przyznała, że ma prawie zerowa emisję i może pomóc przy ochronie klimatu. JRC uznało, że energetyka jądrowa może być bezpieczna pod warunkiem stworzenia silnego reżimu regulacyjnego zgodne z rekomendacjami i konwencjami międzynarodowymi związanymi z zarządzaniem elektrowniami jądrowymi oraz zużytym paliwem wykorzystywanym w nich. – Analizy nie wykazały żadnego uzasadnionego naukowo dowodu świadczącego o tym, że energetyka jądrowa szkodzi zdrowiu człowieka lub środowisku bardziej niż inne technologie już uwzględnione w taksonomii jako działalność wspierająca ograniczenie zmian klimatu – czytamy w podsumowaniu raportu, do którego dotarło Politico. Warunkiem jest jednak efektywne zarządzanie i magazynowanie zużytego paliwa jądrowego. Eksperci uznali jednak, że metoda polegająca na składowaniu takich odpadów w głębokich formacjach geologicznych jest zasadna.

Raport JRC o atomie ma zostać zrewidowany przez ekspertów państw członkowskich zajmujących się ochroną radiacyjną i zarządzaniem odpadami nuklearnymi wyznaczonymi zgodnie z Traktatem o Euratomie oraz ekspertami zajmującymi się oddziaływaniem na środowisko. Komisja Europejska weźmie pod uwagę opinię JRC przy tworzeniu taksonomii.

Politico/Wojciech Jakóbik

USA chcą poszerzyć sankcje wobec Nord Stream 2, ale jego los zależy od budowniczych

Sekretarz stanu USA Antony Blinken potwierdził, że USA będą poszerzać sankcje wobec spornego gazociągu Nord Stream 2, ale jego los zależy od budowniczych. – To ostatecznie zależy od tych, którzy budują gazociąg i kończą pracę – powiedział w CNN.

– To prawda, że mamy różnicę zdań z Niemcami w tej sprawie, ale to jeden z naszych najbliższych sojuszników i partnerów na całym świecie. Jedna rzecz, która wypłynęła z naszych rozmów w tym tygodniu to fakt, że w wielu różnych obszarach mających wpływ na życie naszych obywateli pracujemy blisko razem. Fakt, że mamy różnice zdań w sprawie tego gazociągu tego nie zmieni, ale mamy te różnice – powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken w CNN.

– Prezydent Biden wyrażał się bardzo jasno od dawna, że uważa ten gazociąg za zła propozycję i zły pomysł. Podważa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne. W rzeczywistości podważa same zasady co do których Europejczycy się zgodzili, że należy dywersyfikować źródła surowców i dostaw w celu zapewnienia niezależności od jakiegokolwiek kraju, szczególnie Rosji. Ten projekt jest potencjalnie szkodliwy dla Ukrainy, Polski i innych krajów. Daje Rosji coś w rodzaju broni pozwalającej używać surowców jako narzędzi zastraszania – ocenił Blinken w telewizji CNN.

– Z tego względu uważamy, że jest to zły pomysł i ważne było dla nas, aby przekazać to naszym bliskim partnerom w Niemczech bezpośrednio, i to właśnie zrobiłem. Oczywiście Kongres myśli tak samo i objęliśmy sankcjami firmy w oparciu o prawo, te które brały udział i próbowały budować gazociąg, i wyraziliśmy się jasno, że będziemy dalej to robić. Chcieliśmy tylko zapewnić, że nie ma niejasności w naszym stanowisku, że nasi przyjaciele i partnerzy nas rozumieją. Jest także wysoce niefortunny fakt, że ten gazociąg staje się w jakimkolwiek stopniu źródłem podziałów, ale pomimo tych różnic nie zmienia faktu, że praktycznie w każdej innej sferze pracujemy bliżej niż kiedykolwiek.

Blinken został zapytany o możliwość zablokowania Nord Stream 2. – To ostatecznie zależy od tych, którzy budują gazociąg i kończą pracę. Chcieliśmy zapewnić, że nasze stanowisko, nasza opozycja wobec tego gazociągu, została dobrze zrozumiana – podsumował gość programu CNN.

Rosjanie informują, że budowa Nord Stream 2 zakończy się w 2021 roku. Pierwotnie miało się to stać do końca 2019 roku. Sankcje amerykańskie obejmują nie tylko budowę tej magistrali, ale także dopuszczenie jej do pracy w procesie certyfikacji, więc nawet w razie ukończenia prac budowlanych nie jest pewne rozpoczęcie dostaw tym szlakiem.

CNN/Wojciech Jakóbik

Jeżeli Niemcy będą blokować atom, Polska może powołać komisję śledczą w sprawie Nord Stream 2

Nord Stream 2 w Danii. Grafika: DEA
Nord Stream 2 w Danii. Grafika: DEA

Jeśli Niemcy będą faktycznie próbowali blokować atom w Polsce, może ona doprowadzić do powołania komisji śledczej Parlamentu Europejskiego, która opóźni dostawy przez Nord Stream 2, pod warunkiem, że nie zatrzymają go sankcje USA – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Czytaj dalej„Jeżeli Niemcy będą blokować atom, Polska może powołać komisję śledczą w sprawie Nord Stream 2”

Koalicja z udziałem Polski staje w obronie atomu

Elektrownia atomowa w węgierskim Paks.

Polska i sześć krajów unijnych zaapelowały do Komisji Europejskiej o uwzględnienie roli energetyki jądrowej w unijnej polityce energetyczno-klimatycznej. Czytaj dalej„Koalicja z udziałem Polski staje w obronie atomu”

Trwa bój o taksonomię, od którego może zależeć to, ile Polacy zapłacą za transformację na gazie | Czy Koreańczycy powtórzą model z Barakah w Polsce? Rusza transfer technologii do ZEA

Elektrownia jądrowa Barakah. Fot. Wikimedia Commons
Elektrownia jądrowa Barakah. Fot. Wikimedia Commons

:Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO może być okazją do rozmów USA-Niemcy na temat projektu Nord Stream 2. Amerykanie zapowiedzieli poszerzenie sankcji wobec niego. Duńska Agencja Energetyczna zaktualizowała terminarz budowy, z którego może wynikać, że Nord Stream 2 nie rozpocznie dostaw przed 2022 rokiem, o ile nie zatrzymają go sankcje amerykańskie.

:Komisja Europejska dopuści finansowanie gazu, ale warunki będą ostre. Koalicja z udziałem Polski się im sprzeciwia, bo jej zdaniem utrudni transformację energetyczną z pomocą tego paliwa, zmuszając do drogich inwestycji ograniczających emisję gazów cieplarnianych.

:Koreańczycy planują przekazać Zjednoczonym Emiratom Arabskim technologię po tym, jak zbudują reaktory jądrowe w Elektrowni Barakah. Są zainteresowani budową atomu w Polsce. Czytaj dalej„Trwa bój o taksonomię, od którego może zależeć to, ile Polacy zapłacą za transformację na gazie | Czy Koreańczycy powtórzą model z Barakah w Polsce? Rusza transfer technologii do ZEA”

Если ФРГ будет препятствовать строительству АЭС в Польше, то ЕС задержит поставки газа по NS2 – Комментарий PolskieRadio.pl

Если Германия действительно попытается заблокировать строительство атомной электростанции в Польше, то это может привести к созданию следственной комиссии Европейского парламента, которая задержит поставки газа по российскому-немецкому газопроводу «Северный поток-2», если санкции США не остановят его строительство раньше, пишет главный редактор BiznesAlert.pl Войцех Якубик.

Германия выступила с инициативой денуклеаризации Европы. Берлин хочет, чтобы весь Европейский союз отказался от атомной энергетики. ФРГ выступает против финансирования ядерных проектов из фондов ЕС и при помощи европейских механизмов поддержки. Тем временем Польша намеревалась профинансировать строительство атомной электростанции наполовину из собственного бюджета, а вторая половина средств должна была поступить от Европейской комиссии, на которую может повлиять Германия, пишет польский журналист. Также, по мнению Войцеха Якубика, ФРГ может вмешаться в выбор местоположения атомной электростанции в Польше.

Однако, по мнению поляков, денуклеаризация, за которую выступает Германия, будет противоречить законодательству ЕС.

«С формальной стороны реализация немецких постулатов означала бы нарушение европейского права в нескольких плоскостях. Мы неоднократно заявляли, что дискриминация в отношении ядерной энергетики в ЕС несовместима с принципом технологического нейтралитета и энергетического суверенитета государств-членов. Ни органы ЕС, ни одно государство-член не может требовать от другого отказаться от своего пути декарбонизации, если он гарантирует выполнение обязательств, взятых странами-членами с целью достижения климатического нейтралитета», – заявило Министерство климата и окружающей среды Польши в комментарии BiznesAlert.pl.

Источник: PolskieRadio.pl

Polska i Ukraina apelują o zatrzymanie Nord Stream 2 w przeddzień rozmów w Brukseli

Przedstawiciele Polski i Ukrainy apelują w mediach niemieckich o zatrzymanie projektu gazociągu Nord Stream 2 w przeddzień posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego między innymi strategii postępowania wobec Rosji. Ostrzegają, że ten projekt da Kremlowi środki na dalszą agresję. Czytaj dalej„Polska i Ukraina apelują o zatrzymanie Nord Stream 2 w przeddzień rozmów w Brukseli”

Niemcy mogą uderzyć w atom w Polsce, więc nie warto spierać się z Francją

Demonstracja w obronie atomu w Niemczech. Fot. Nuklearia
Demonstracja w obronie atomu w Niemczech. Fot. Nuklearia

– Długoterminowe interesy powinny łączyć Polskę i Francję w oporze przeciwko pomysłowi denuklearyzacji Europy przedstawionym przez Niemcy nawet jeśli jest to tylko element wewnętrznej gry politycznej przed wyborami parlamentarnymi jesienią 2021 roku. Berlin mógłby uderzyć w model finansowy polskiego atomu – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Czytaj dalej„Niemcy mogą uderzyć w atom w Polsce, więc nie warto spierać się z Francją”